Policja w Dąbrowie Górniczej ostrzega: Kara za niepłacenie alimentów może wynosić nawet 1 rok więzienia!

Policja w Dąbrowie Górniczej ostrzega: Kara za niepłacenie alimentów może wynosić nawet 1 rok więzienia!

Policjanci z Dąbrowy Górniczej przekazują ważny komunikat dotyczący konsekwencji niewywiązywania się z obowiązku płacenia alimentów. Przepisy prawa są jasne – jeśli dług z tytułu nieuregulowanych alimentów osiągnie wartość co najmniej trzech zobowiązań, można spodziewać się kary do jednego roku pozbawienia wolności.

Takie regulacje wynikają bezpośrednio z kodeksu karnego. Artykuł 209 paragraf 1 stanowi, że „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Ustawodawca przewidział także sytuację, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów, stawia w trudnej sytuacji osobę uprawnioną do ich odbioru. Jeżeli niezapłacone świadczenia skutkują niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb tej osoby, kara może sięgnąć nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

Warto jednak pamiętać, że sprawca ma możliwość uniknięcia kary. Jeżeli uiści zaległe alimenty w ciągu 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania jako podejrzany, to postępowanie przeciwko niemu zostanie umorzone. To znaczy, że nie będzie musiał ponosić konsekwencji swojego wcześniejszego zaniedbania.